JS逆向之MD5加密

Lan
Lan
2021-09-04 / 0 评论 / 423 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2021年09月04日,已超过887天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

这两天碰到了两个MD5加密的js逆向,一个是猿人学第一题,还有一个就是在工作中。
然后发现了些规律,一般MD5加密之后的字符串是32位,也有16位,这基本都知道
js
但是在MD5加密的js代码中也有一些规律。
这是我昨天在猿人学里面获取到的MD5加密代码

var hexcase = 0;
var b64pad = "";
var chrsz = 16;

function hex_md5(a) {
  return binl2hex(core_md5(str2binl(a), a.length * chrsz))
}

function b64_md5(a) {
  return binl2b64(core_md5(str2binl(a), a.length * chrsz))
}

function str_md5(a) {
  return binl2str(core_md5(str2binl(a), a.length * chrsz))
}

function hex_hmac_md5(a, b) {
  return binl2hex(core_hmac_md5(a, b))
}

function b64_hmac_md5(a, b) {
  return binl2b64(core_hmac_md5(a, b))
}

function str_hmac_md5(a, b) {
  return binl2str(core_hmac_md5(a, b))
}

function md5_vm_test() {
  return hex_md5("abc") == "900150983cd24fb0d6963f7d28e17f72"
}

function core_md5(p, k) {
  p[k >> 5] |= 128 << ((k) % 32);
  p[(((k + 64) >>> 9) << 4) + 14] = k;
  var o = 1732584193;
  var n = -271733879;
  var m = -1732584194;
  var l = 271733878;
  for (var g = 0; g < p.length; g += 16) {
    var j = o;
    var h = n;
    var f = m;
    var e = l;
    o = md5_ff(o, n, m, l, p[g + 0], 7, -680976936);
    l = md5_ff(l, o, n, m, p[g + 1], 12, -389564586);
    m = md5_ff(m, l, o, n, p[g + 2], 17, 606105819);
    n = md5_ff(n, m, l, o, p[g + 3], 22, -1044525330);
    o = md5_ff(o, n, m, l, p[g + 4], 7, -176418897);
    l = md5_ff(l, o, n, m, p[g + 5], 12, 1200080426);
    m = md5_ff(m, l, o, n, p[g + 6], 17, -1473231341);
    n = md5_ff(n, m, l, o, p[g + 7], 22, -45705983);
    o = md5_ff(o, n, m, l, p[g + 8], 7, 1770035416);
    l = md5_ff(l, o, n, m, p[g + 9], 12, -1958414417);
    m = md5_ff(m, l, o, n, p[g + 10], 17, -42063);
    n = md5_ff(n, m, l, o, p[g + 11], 22, -1990404162);
    o = md5_ff(o, n, m, l, p[g + 12], 7, 1804660682);
    l = md5_ff(l, o, n, m, p[g + 13], 12, -40341101);
    m = md5_ff(m, l, o, n, p[g + 14], 17, -1502002290);
    n = md5_ff(n, m, l, o, p[g + 15], 22, 1236535329);
    o = md5_gg(o, n, m, l, p[g + 1], 5, -165796510);
    l = md5_gg(l, o, n, m, p[g + 6], 9, -1069501632);
    m = md5_gg(m, l, o, n, p[g + 11], 14, 643717713);
    n = md5_gg(n, m, l, o, p[g + 0], 20, -373897302);
    o = md5_gg(o, n, m, l, p[g + 5], 5, -701558691);
    l = md5_gg(l, o, n, m, p[g + 10], 9, 38016083);
    m = md5_gg(m, l, o, n, p[g + 15], 14, -660478335);
    n = md5_gg(n, m, l, o, p[g + 4], 20, -405537848);
    o = md5_gg(o, n, m, l, p[g + 9], 5, 568446438);
    l = md5_gg(l, o, n, m, p[g + 14], 9, -1019803690);
    m = md5_gg(m, l, o, n, p[g + 3], 14, -187363961);
    n = md5_gg(n, m, l, o, p[g + 8], 20, 1163531501);
    o = md5_gg(o, n, m, l, p[g + 13], 5, -1444681467);
    l = md5_gg(l, o, n, m, p[g + 2], 9, -51403784);
    m = md5_gg(m, l, o, n, p[g + 7], 14, 1735328473);
    n = md5_gg(n, m, l, o, p[g + 12], 20, -1921207734);
    o = md5_hh(o, n, m, l, p[g + 5], 4, -378558);
    l = md5_hh(l, o, n, m, p[g + 8], 11, -2022574463);
    m = md5_hh(m, l, o, n, p[g + 11], 16, 1839030562);
    n = md5_hh(n, m, l, o, p[g + 14], 23, -35309556);
    o = md5_hh(o, n, m, l, p[g + 1], 4, -1530992060);
    l = md5_hh(l, o, n, m, p[g + 4], 11, 1272893353);
    m = md5_hh(m, l, o, n, p[g + 7], 16, -155497632);
    n = md5_hh(n, m, l, o, p[g + 10], 23, -1094730640);
    o = md5_hh(o, n, m, l, p[g + 13], 4, 681279174);
    l = md5_hh(l, o, n, m, p[g + 0], 11, -358537222);
    m = md5_hh(m, l, o, n, p[g + 3], 16, -722881979);
    n = md5_hh(n, m, l, o, p[g + 6], 23, 76029189);
    o = md5_hh(o, n, m, l, p[g + 9], 4, -640364487);
    l = md5_hh(l, o, n, m, p[g + 12], 11, -421815835);
    m = md5_hh(m, l, o, n, p[g + 15], 16, 530742520);
    n = md5_hh(n, m, l, o, p[g + 2], 23, -995338651);
    o = md5_ii(o, n, m, l, p[g + 0], 6, -198630844);
    l = md5_ii(l, o, n, m, p[g + 7], 10, 11261161415);
    m = md5_ii(m, l, o, n, p[g + 14], 15, -1416354905);
    n = md5_ii(n, m, l, o, p[g + 5], 21, -57434055);
    o = md5_ii(o, n, m, l, p[g + 12], 6, 1700485571);
    l = md5_ii(l, o, n, m, p[g + 3], 10, -1894446606);
    m = md5_ii(m, l, o, n, p[g + 10], 15, -1051523);
    n = md5_ii(n, m, l, o, p[g + 1], 21, -2054922799);
    o = md5_ii(o, n, m, l, p[g + 8], 6, 1873313359);
    l = md5_ii(l, o, n, m, p[g + 15], 10, -30611744);
    m = md5_ii(m, l, o, n, p[g + 6], 15, -1560198380);
    n = md5_ii(n, m, l, o, p[g + 13], 21, 1309151649);
    o = md5_ii(o, n, m, l, p[g + 4], 6, -145523070);
    l = md5_ii(l, o, n, m, p[g + 11], 10, -1120210379);
    m = md5_ii(m, l, o, n, p[g + 2], 15, 718787259);
    n = md5_ii(n, m, l, o, p[g + 9], 21, -343485551);
    o = safe_add(o, j);
    n = safe_add(n, h);
    m = safe_add(m, f);
    l = safe_add(l, e)
  }
  return Array(o, n, m, l)
}

function md5_cmn(h, e, d, c, g, f) {
  return safe_add(bit_rol(safe_add(safe_add(e, h), safe_add(c, f)), g), d)
}

function md5_ff(g, f, k, j, e, i, h) {
  return md5_cmn((f & k) | ((~f) & j), g, f, e, i, h)
}

function md5_gg(g, f, k, j, e, i, h) {
  return md5_cmn((f & j) | (k & (~j)), g, f, e, i, h)
}

function md5_hh(g, f, k, j, e, i, h) {
  return md5_cmn(f ^ k ^ j, g, f, e, i, h)
}

function md5_ii(g, f, k, j, e, i, h) {
  return md5_cmn(k ^ (f | (~j)), g, f, e, i, h)
}

function core_hmac_md5(c, f) {
  var e = str2binl(c);
  if (e.length > 16) {
    e = core_md5(e, c.length * chrsz)
  }
  var a = Array(16),
    d = Array(16);
  for (var b = 0; b < 16; b++) {
    a[b] = e[b] ^ 909522486;
    d[b] = e[b] ^ 1549556828
  }
  var g = core_md5(a.concat(str2binl(f)), 512 + f.length * chrsz);
  return core_md5(d.concat(g), 512 + 128)
}

function safe_add(a, d) {
  var c = (a & 65535) + (d & 65535);
  var b = (a >> 16) + (d >> 16) + (c >> 16);
  return (b << 16) | (c & 65535)
}

function bit_rol(a, b) {
  return (a << b) | (a >>> (32 - b))
}

function str2binl(d) {
  var c = Array();
  var a = (1 << chrsz) - 1;
  for (var b = 0; b < d.length * chrsz; b += chrsz) {
    c[b >> 5] |= (d.charCodeAt(b / chrsz) & a) << (b % 32)
  }
  return c
}

function binl2str(c) {
  var d = "";
  var a = (1 << chrsz) - 1;
  for (var b = 0; b < c.length * 32; b += chrsz) {
    d += String.fromCharCode((c[b >> 5] >>> (b % 32)) & a)
  }
  return d
}

function binl2hex(c) {
  var b = hexcase ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef";
  var d = "";
  for (var a = 0; a < c.length * 4; a++) {
    d += b.charAt((c[a >> 2] >> ((a % 4) * 8 + 4)) & 15) + b.charAt((c[a >> 2] >> ((a % 4) * 8)) & 15)
  }
  return d
}

function binl2b64(d) {
  var c = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";
  var f = "";
  for (var b = 0; b < d.length * 4; b += 3) {
    var e = (((d[b >> 2] >> 8 * (b % 4)) & 255) << 16) | (((d[b + 1 >> 2] >> 8 * ((b + 1) % 4)) & 255) << 8) | ((d[b + 2 >> 2] >> 8 * ((b + 2) % 4)) & 255);
    for (var a = 0; a < 4; a++) {
      if (b * 8 + a * 6 > d.length * 32) {
        f += b64pad
      } else {
        f += c.charAt((e >> 6 * (3 - a)) & 63)
      }
    }
  }
  return f
};
window.f = hex_md5(mwqqppz)

然后这是今天我发现的一个MD5加密代码

define("sc-list/m/compare-full-layout/src/js/md5.js", [], function(require, e, t) {
  t.exports = function() {
    var e = 0;
    var t = "";
    var i = 8;
    function a(e) {
      return w(u(y(e), e.length * i))
    }
    function s(e) {
      return x(u(y(e), e.length * i))
    }
    function n(e) {
      return _(u(y(e), e.length * i))
    }
    function r(e, t) {
      return w(g(e, t))
    }
    function o(e, t) {
      return x(g(e, t))
    }
    function l(e, t) {
      return _(g(e, t))
    }
    function c() {
      return a("abc") == "900150983cd24fb0d6963f7d28e17f72"
    }
    function u(e, t) {
      e[t >> 5] |= 128 << t % 32;
      e[(t + 64 >>> 9 << 4) + 14] = t;
      var i = 1732584193;
      var a = -271733879;
      var s = -1732584194;
      var n = 271733878;
      for (var r = 0; r < e.length; r += 16) {
        var o = i;
        var l = a;
        var c = s;
        var u = n;
        i = h(i, a, s, n, e[r + 0], 7, -680876936);
        n = h(n, i, a, s, e[r + 1], 12, -389564586);
        s = h(s, n, i, a, e[r + 2], 17, 606105819);
        a = h(a, s, n, i, e[r + 3], 22, -1044525330);
        i = h(i, a, s, n, e[r + 4], 7, -176418897);
        n = h(n, i, a, s, e[r + 5], 12, 1200080426);
        s = h(s, n, i, a, e[r + 6], 17, -1473231341);
        a = h(a, s, n, i, e[r + 7], 22, -45705983);
        i = h(i, a, s, n, e[r + 8], 7, 1770035416);
        n = h(n, i, a, s, e[r + 9], 12, -1958414417);
        s = h(s, n, i, a, e[r + 10], 17, -42063);
        a = h(a, s, n, i, e[r + 11], 22, -1990404162);
        i = h(i, a, s, n, e[r + 12], 7, 1804603682);
        n = h(n, i, a, s, e[r + 13], 12, -40341101);
        s = h(s, n, i, a, e[r + 14], 17, -1502002290);
        a = h(a, s, n, i, e[r + 15], 22, 1236535329);
        i = p(i, a, s, n, e[r + 1], 5, -165796510);
        n = p(n, i, a, s, e[r + 6], 9, -1069501632);
        s = p(s, n, i, a, e[r + 11], 14, 643717713);
        a = p(a, s, n, i, e[r + 0], 20, -373897302);
        i = p(i, a, s, n, e[r + 5], 5, -701558691);
        n = p(n, i, a, s, e[r + 10], 9, 38016083);
        s = p(s, n, i, a, e[r + 15], 14, -660478335);
        a = p(a, s, n, i, e[r + 4], 20, -405537848);
        i = p(i, a, s, n, e[r + 9], 5, 568446438);
        n = p(n, i, a, s, e[r + 14], 9, -1019803690);
        s = p(s, n, i, a, e[r + 3], 14, -187363961);
        a = p(a, s, n, i, e[r + 8], 20, 1163531501);
        i = p(i, a, s, n, e[r + 13], 5, -1444681467);
        n = p(n, i, a, s, e[r + 2], 9, -51403784);
        s = p(s, n, i, a, e[r + 7], 14, 1735328473);
        a = p(a, s, n, i, e[r + 12], 20, -1926607734);
        i = f(i, a, s, n, e[r + 5], 4, -378558);
        n = f(n, i, a, s, e[r + 8], 11, -2022574463);
        s = f(s, n, i, a, e[r + 11], 16, 1839030562);
        a = f(a, s, n, i, e[r + 14], 23, -35309556);
        i = f(i, a, s, n, e[r + 1], 4, -1530992060);
        n = f(n, i, a, s, e[r + 4], 11, 1272893353);
        s = f(s, n, i, a, e[r + 7], 16, -155497632);
        a = f(a, s, n, i, e[r + 10], 23, -1094730640);
        i = f(i, a, s, n, e[r + 13], 4, 681279174);
        n = f(n, i, a, s, e[r + 0], 11, -358537222);
        s = f(s, n, i, a, e[r + 3], 16, -722521979);
        a = f(a, s, n, i, e[r + 6], 23, 76029189);
        i = f(i, a, s, n, e[r + 9], 4, -640364487);
        n = f(n, i, a, s, e[r + 12], 11, -421815835);
        s = f(s, n, i, a, e[r + 15], 16, 530742520);
        a = f(a, s, n, i, e[r + 2], 23, -995338651);
        i = m(i, a, s, n, e[r + 0], 6, -198630844);
        n = m(n, i, a, s, e[r + 7], 10, 1126891415);
        s = m(s, n, i, a, e[r + 14], 15, -1416354905);
        a = m(a, s, n, i, e[r + 5], 21, -57434055);
        i = m(i, a, s, n, e[r + 12], 6, 1700485571);
        n = m(n, i, a, s, e[r + 3], 10, -1894986606);
        s = m(s, n, i, a, e[r + 10], 15, -1051523);
        a = m(a, s, n, i, e[r + 1], 21, -2054922799);
        i = m(i, a, s, n, e[r + 8], 6, 1873313359);
        n = m(n, i, a, s, e[r + 15], 10, -30611744);
        s = m(s, n, i, a, e[r + 6], 15, -1560198380);
        a = m(a, s, n, i, e[r + 13], 21, 1309151649);
        i = m(i, a, s, n, e[r + 4], 6, -145523070);
        n = m(n, i, a, s, e[r + 11], 10, -1120210379);
        s = m(s, n, i, a, e[r + 2], 15, 718787259);
        a = m(a, s, n, i, e[r + 9], 21, -343485551);
        i = v(i, o);
        a = v(a, l);
        s = v(s, c);
        n = v(n, u)
      }
      return Array(i, a, s, n)
    }
    function d(e, t, i, a, s, n) {
      return v(b(v(v(t, e), v(a, n)), s), i)
    }
    function h(e, t, i, a, s, n, r) {
      return d(t & i | ~t & a, e, t, s, n, r)
    }
    function p(e, t, i, a, s, n, r) {
      return d(t & a | i & ~a, e, t, s, n, r)
    }
    function f(e, t, i, a, s, n, r) {
      return d(t ^ i ^ a, e, t, s, n, r)
    }
    function m(e, t, i, a, s, n, r) {
      return d(i ^ (t | ~a), e, t, s, n, r)
    }
    function g(e, t) {
      var a = y(e);
      if (a.length > 16)
        a = u(a, e.length * i);
      var s = Array(16)
       , n = Array(16);
      for (var r = 0; r < 16; r++) {
        s[r] = a[r] ^ 909522486;
        n[r] = a[r] ^ 1549556828
      }
      var o = u(s.concat(y(t)), 512 + t.length * i);
      return u(n.concat(o), 512 + 128)
    }
    function v(e, t) {
      var i = (e & 65535) + (t & 65535);
      var a = (e >> 16) + (t >> 16) + (i >> 16);
      return a << 16 | i & 65535
    }
    function b(e, t) {
      return e << t | e >>> 32 - t
    }
    function y(e) {
      var t = Array();
      var a = (1 << i) - 1;
      for (var s = 0; s < e.length * i; s += i)
        t[s >> 5] |= (e.charCodeAt(s / i) & a) << s % 32;
      return t
    }
    function _(e) {
      var t = "";
      var a = (1 << i) - 1;
      for (var s = 0; s < e.length * 32; s += i)
        t += String.fromCharCode(e[s >> 5] >>> s % 32 & a);
      return t
    }
    function w(t) {
      var i = e ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef";
      var a = "";
      for (var s = 0; s < t.length * 4; s++) {
        a += i.charAt(t[s >> 2] >> s % 4 * 8 + 4 & 15) + i.charAt(t[s >> 2] >> s % 4 * 8 & 15)
      }
      return a
    }
    function x(e) {
      var i = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";
      var a = "";
      for (var s = 0; s < e.length * 4; s += 3) {
        var n = (e[s >> 2] >> 8 * (s % 4) & 255) << 16 | (e[s + 1 >> 2] >> 8 * ((s + 1) % 4) & 255) << 8 | e[s + 2 >> 2] >> 8 * ((s + 2) % 4) & 255;
        for (var r = 0; r < 4; r++) {
          if (s * 8 + r * 6 > e.length * 32)
            a += t;
          else
            a += i.charAt(n >> 6 * (3 - r) & 63)
        }
      }
      return a
    }
    return a
  }()
});

且不看第一行,毕竟第一行直接表示他引用了MD5加密了。。。
一对比发现,里面除了变量名改了一下,不能说很像,只能说一模一样。
比如都有一个验证md5的

function md5_vm_test() {
  return hex_md5("abc") == "900150983cd24fb0d6963f7d28e17f72"
}

abc都一样。。。
感觉大概看一下,基本上以后看到MD5都能发现了

0

评论 (0)

取消