GitHub无法显示图片

Lan
Lan
2020-07-04 / 0 评论 / 105 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2020年07月04日,已超过1457天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

修改Host文件,添加

# GitHub Start 

140.82.113.3      github.com

140.82.114.20     gist.github.com


151.101.184.133    assets-cdn.github.com

151.101.184.133    raw.githubusercontent.com

151.101.184.133    gist.githubusercontent.com

151.101.184.133    cloud.githubusercontent.com

151.101.184.133    camo.githubusercontent.com

151.101.184.133    avatars0.githubusercontent.com

199.232.68.133     avatars0.githubusercontent.com

199.232.28.133     avatars1.githubusercontent.com

151.101.184.133    avatars1.githubusercontent.com

151.101.184.133    avatars2.githubusercontent.com

199.232.28.133     avatars2.githubusercontent.com

151.101.184.133    avatars3.githubusercontent.com

199.232.68.133     avatars3.githubusercontent.com

151.101.184.133    avatars4.githubusercontent.com

199.232.68.133     avatars4.githubusercontent.com

151.101.184.133    avatars5.githubusercontent.com

199.232.68.133     avatars5.githubusercontent.com

151.101.184.133    avatars6.githubusercontent.com

199.232.68.133     avatars6.githubusercontent.com

151.101.184.133    avatars7.githubusercontent.com

199.232.68.133     avatars7.githubusercontent.com

151.101.184.133    avatars8.githubusercontent.com

199.232.68.133     avatars8.githubusercontent.com


# GitHub End


image.png

0

评论 (0)

取消