Winform开发笔记之菜单栏切换窗口会闪屏、闪烁

Lan
Lan
2020-06-07 / 0 评论 / 874 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2020年06月07日,已超过1462天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

发现的情况如图:shan.gif

经过百度,找到的解决方案如下:

将此代码写在要解决闪烁问题的父窗体中:

protected override CreateParams CreateParams
        {
            get
            {
                CreateParams cp = base.CreateParams;
                cp.ExStyle |= 0x02000000;
                return cp;
            }
        }

image.png

最后成功解决。

0

评论 (0)

取消