DNS地址获取

Lan
Lan
2020-04-14 / 0 评论 / 783 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2020年04月14日,已超过1332天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

接口地址:点击进入

image.png

{

      "ServerName": "阿里DNS",

      "DNS1": "223.5.5.5",

      "DNS2": "223.6.6.6"

    },

    {

      "ServerName": "腾讯DNS",

      "DNS1": "119.29.29.29",

      "DNS2": "182.254.116.116"

    },

    {

      "ServerName": "百度DNS",

      "DNS1": "180.76.76.76",

      "DNS2": ""

    },

    {

      "ServerName": "DNS派",

      "DNS1": "101.226.4.6",

      "DNS2": "218.30.118.6"

    },

    {

      "ServerName": "114DNS",

      "DNS1": "114.114.114.114",

      "DNS2": "114.114.115.115"

    },

    {

      "ServerName": "ONE DNS纯净版",

      "DNS1": "117.50.10.10",

      "DNS2": "52.80.52.52"

    },

    {

      "ServerName": "ONE DNS拦截版",

      "DNS1": "117.50.11.11",

      "DNS2": "52.80.66.66"

    },

    {

      "ServerName": "BAI DNS",

      "DNS1": "223.113.97.99",

      "DNS2": ""

    },

    {

      "ServerName": "PdoMo-DNS",

      "DNS1": "101.132.183.99",

      "DNS2": "193.112.15.186"

    },

    {

      "ServerName": "TUNA DNS",

      "DNS1": "101.6.6.6",

      "DNS2": ""

    },

    {

      "ServerName": "中国互联网中心",

      "DNS1": "210.2.4.8",

      "DNS2": ""

    },

    {

      "ServerName": "谷歌DNS",

      "DNS1": "8.8.8.8",

      "DNS2": "8.8.4.4"

    },

    {

      "ServerName": "IBM Quad9",

      "DNS1": "9.9.9.9",

      "DNS2": ""

    },

    {

      "ServerName": "Open DNS",

      "DNS1": "208.67.222.222",

      "DNS2": "208.67.220.220"

    }


0

评论 (0)

取消